3TSoft - Tools convert dữ liệu từ MISA SME.NET sang 3TSoft

14/10/2014 |  Lượt xem: 9324

Bước 1: Xác định thông tin kết nối CSDL của phần mềm MISA SME.

Khởi động phần mềm kế toán Misa SME.NET, ở cửa sổ đăng nhập,  nhấn vào nút Tùy chọn <<

Ta xác định được thông tin kết nối dữ liệu:

 • Máy chủ - Máy chủ SQL: (LOCAL)\MISASME2012 (Tên máy chủ\Máy chủ SQL)
 • Người sử dụng - username: 
 • Mật khẩu - password: 
 • Tên cơ sở dữ liệu - Dữ liệu kế toán: KETOAN_2012

Bước 2: Nhập thông tin kết nối vào file lấy dữ liệu

 • Tải file Convert_MS_to_3T.rar
 • Giải nén
 • Mở file bằng Microsoft Excel (2000, 2003, 2007, 2010,....)
 • Nhập thông tin kết nối dữ liệu vào sheet DATA

 • Máy chủ vào ô B1
 • Người sử dụng: ô B2 (bỏ trống)
 • Mật khẩu: ô B3 (bỏ trống)
 • Tên cơ sở dữ liệu vào ô B4

Bấm vào nút Lấy dữ liệu

Thời gian lấy dữ liệu phụ thuộc vào dữ liệu trong DATA nhiều hay ít. Khi nào trỏ chuột trên bảng tính excel biển thành dấu + () khi đó quá trình lấy dữ liệu đã hoàn tất.

Bước 3: Import dữ liệu và phần mềm kế toán 3TSoft

 • Cập nhật bổ sung dữ liệu trong các sheet cột màu vàng
 • Tiến hành tách từng sheet dữ liệu thành từng file riêng biệt
 • Đăng nhập vào phần mềm kế toán 3TSoft
 • Vào menu Trợ giúp/Cập nhật dữ liệu từ excel
 • Chọn file dữ liệu muốn cập nhật
 • Chọn Chấp nhận
 • Phần mềm thông báo Đã cập nhật xong - Vào vị trí dữ liệu muốn cập nhật để kiểm tra.

Lưu ý:

 • Không được phép đổi tên các sheet
 • Nếu Misa có phát sinh tài khoản ngân hàng thì cần thực hiện khai báo tài khoản ngân hàng trong phần mềm 3TSoft (Danh mục/Danh mục tài khoản), những sheet nào có phát sinh ngân hàng thì cần phải được thay thế tương ứng trước khi import)
 • Tiến hành cập nhật toàn bộ file danh mục trước rồi mới cập nhật file chứng từ
 • Những file nào có những cột màu đỏ (bắt buộc phải nhập thông tin) thì cần nhập thông tin bổ sung cho đầy đủ
 • Những file có cột màu vàng càn bổ sung đầy đủ dữ liệu hoặc sửa dữ liệu cho thống nhất với dữ liệu có trong phần mềm 3TSoft (DMDT - Nhóm đối tượng; DMNH - Nhóm đối tượng; DMVT - Cột tài khoản; DMTS - Số hiệu, Đơn vị tính; DMHD - Tài khoản;.....)

 

Live Help - Online