3TSoft - Những công việc cần làm của kế toán khi doanh nghiệp mới thành lập

29/11/2018 |  Lượt xem: 659

Sau khi doanh nghiệp có Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh, kế toán cần phải làm những công việc sau:

1. Đăng kí tài khoản ngân hàng

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày mở tài khoản ngân hàng doanh nghiệp phải thông báo cho Sở kế hoạch đầu tư. (Nộp Phụ lục ii-1).

2. Khai thuế môn bài

- Đối với doanh nghiệp chưa có phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh thì hạn nôp thuế môn bài là 30 ngày kể từ ngày cấp giấy phép đăng kí kinh doanh để nộp tờ khai và tiền thuế môn bài.

- Doanh nghiệp mới thành lập đã có phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh thì chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thành lập để nộp tờ khai và tiền thuế môn bài.

- Những doanh nghiệp thành lập 6 tháng đầu năm thì phải nộp thuế cả năm.

- Những doanh nghiệp thành lâp 6 tháng cuối năm chỉ cần nộp thuế nửa năm.

3. Khai thuế GTGT

- Đối với doanh nghiệp mới thành lập việc khai thuế giá trị gia tăng được thực hiện theo quý.

- Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý.

- Tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở lên doanh nghiệp sẽ kê khai thuế theo tháng.

- Tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống doanh nghiệp sẽ kê khai thuế theo quý.

4. Khai thuế TNDN

- Hàng quý phải tự tính tiền thuế TNDN của mỗi quý để xác định số thuế TNDN tạm nộp.

- Tổng thuế TNDN tạm nộp trong năm phải bằng tối thiểu 80% số thuế phải nộp cả năm

Ví dụ:

Năm 2017, lợi nhuận của doanh nghiệp là 100 triệu.

Thuế TNDN cả năm là: 20% × 100 = 20 triệu

Tiền thuế tối thiểu trong năm phải nộp: 80% × 20 = 16 triệu

- Thời hạn nộp tiền thuế tạm tính: Chậm nhất là ngày thứ 30 của tháng tiếp theo.

5. Kê khai thuế TNCN

- Nếu doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo quý thì kê khai thuế TNCN theo quý.

- Nếu doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo tháng:

+ Số thuế TNCN phải nộp lớn hơn 50 triệu thì kê khai thuế TNCN theo tháng.

+ Số thuế TNCN phải nộp nhỏ hơn 50 triệu thì kê khai thuế TNCN theo quý.

Chú ý: Chỉ xác định 1 lần thời điểm đầu năm và áp dụng cho cả năm tính thuế.

6. Hóa đơn

- Đối với những doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ sẽ tiến hành đặt in hóa đơn GTGT. Đối với doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì phải làm thủ tục mua hóa đơn bán hàng trực tiếp tại cơ quan thuế.

- Nộp thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu. Thời hạn chậm nhất là 2 ngày trước khi DN bắt đầu sử dụng hóa đơn.

7. Lao động và BHXH

- Nhân viên ký hợp đồng lao động trên 1 tháng thì doanh nghiệp phải đóng bảo hiểm.

- Làm thang bảng lương nộp cho Phòng LĐTBXH.

- Làm thủ tục tham gia BHXH.

8. Các công việc khác

- Mua chữ kí số

- Đăng kí áp dụng chế độ kế toán.

- Đăng kí phương pháp khấu hao, thời gian khấu hao.

- Đăng kí phương pháp hàng tồn kho.

 

Live Help - Online