3TSoft - Hướng dẫn chuyển đổi dữ liệu từ QĐ 48 sang TT 133

04/01/2017 |  Lượt xem: 10128

HƯỚNG DẪN CHUYỂN ĐỔI DỮ LIỆU PHẦN MỀM KẾ TOÁN 3TSOFT
(Dữ liệu năm 2017 từ Quyết định 48/2006/QĐ-BTC sang Thông tư 133/2016/TT-BTC)

Bài viết sau đây tôi xin hướng dẫn các bạn cách chuyển đổi dữ liệu năm 2017 trên Phần mềm kế toán 3TSoft đang dùng theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC sang bộ cài theo Thông tư 133/2016/TT-BTC. Thao tác chuyển đổi gồm 3 phần chính:

Phần I: Cài đặt phần mềm kế toán 3TSoft theo Thông tư 133/2016/TT-BTC và tạo mới dữ liệu

Phần II: Chuyển danh mục, số dư, phát sinh năm 2017 sang dữ liệu vừa tạo

Phần III: Gộp và xóa tài khoản.

PHẦN I: CÀI ĐẶT PHẦN MỀM KẾ TOÁN 3TSOFT THEO TT 133/2016/TT-BTC - TẠO MỚI DỮ LIỆU.

Bước 1: Tải bản cài đặt

Bước 2: Cài đặt phần mềm

 • Giải nén bộ cài => Vào thư mục SETUP => Chọn thư mục 3TSoft => Chạy file setup để cài đặt chương trình TT133.

Lưu ý: Do máy trước đó đang sử dụng phần mềm kế toán 3TSoft theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC nên chúng ta sẽ bỏ qua bước Cài đặt MS SQL Server.

Bước 3: Tạo mới dữ liệu

 • Chạy biểu tượng phần mềm kế toán 3TSoft trên màn hình Desktop để xuất hiện giao diện đăng nhập.
 • Tại cửa sổ đăng nhập bấm Hiển thị, sử dụng thông tin kết nối của MS SQL Server theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC trước đó. Đặt tên cho cơ sở dữ liệu mới (tên dữ liệu là tồn tại duy nhất và viết liền không dấu, không sử dụng ký tự đặc biệt, không bắt đầu bằng chữ số).
 • Chọn Tạo mới dữ liệu, xuất hiện cửa sổ chọn đường dẫn lưu trữ cơ sở dữ liệu và bấm Thực hiện.

Bước 4: Cập nhật bản quyền và đổi mã dữ liệu

 • Sau khi tạo mới xong cơ sở dữ liệu bấm Chấp nhận để đăng nhập vào phần mềm.
 • Chọn Menu Trợ giúp => Đăng ký sử dụng => Chọn file bản quyền đã được cấp trước đó và bấm Chấp nhận
 • Tại giao diện chính của phần mềm chọn menu Hệ thống => 9. Chọn đơn vị cơ sở => Yes => F3 để xuất hiện cửa sổ Thông tin đơn vị cơ sở.
 • Đổi ngày bắt đầu hạch toán là: 01/01/2017. Nếu dữ liệu truyền nhận sang từ 01/01/2017.
 • Thay đổi mã dữ liệu đang mặc định của phần mềm là EZ thành một mã khác (ở ví dụ này tôi đổi là TT), mã này bao gồm 2 ký tự và hãy chắc chắn nó là tồn tại duy nhất trong các cơ sở dữ liệu mà bạn đang có. Sau khi thay đổi được mã dữ liệu, bấm Ctrl+Enter để lưu lại.

PHẦN II: CHUYỂN DANH MỤC, SỐ DƯ PHÁT SINH NĂM 2017 SANG DỮ LIỆU VỪA TẠO.

Bước 1: Tải công cụ quản lý dữ liệu eZTOols.

Bước 2: Chuyển dữ liệu

 • Giải nén file vừa tải về, chạy file eZTOols.exe
 • Tại cửa sổ kết nối máy chủ, sử dụng thông tin kết nối của MS SQL Server theo Quyết định 48/2016/QĐ-BTC trước đó.
 • Tại phần Cơ sở dữ liệu chọn dữ liệu vừa tạo mới được ở Bước 3 - Phần I.
 • Chọn menu Nhận dữ liệu có điều kiện.
 
 • Chọn các thông số phù hợp và bấm Thực hiện.

Lưu ý:

 • Từ cơ sở dữ liệu: chọn dữ liệu đang hạch toán năm 2017 theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC.
 • Đơn vị cơ sở: chọn đơn vị cơ sở cần chuyển.
 • Từ ngày: chọn 01/01/2017.
 • Đến ngày: chọn thời điểm gần kề nhất có phát sinh hạch toán.
 • Phương thức nhận dữ liệu: chọn Lấy phần thiếu
 • Tùy theo dữ liệu mà chọn các phần cần chuyển sang, nếu không chắc chắn các bạn có thể chọn hết.
 • Nếu chuyển cả Danh mục Tài Sản và công cụ chi phí, vì TT133 chỉ áp dúng từ năm 2017 nên khách hàng cần Đăng ký lại ngày khấu hao và giá trị còn lại. Nếu có ít Tài sản hoặc công cụ chi phí không nên truyền nhận mà đăng ký mới lại.

PHẦN III. GỘP VÀ XÓA TÀI KHOẢN.

Tiến hành gộp và xóa các tài khoản theo bảng sau:

STT
thực hiện

Gộp phát sinh của mã

Vào phát sinh của mã

Xóa sau 
khi gộp

Số hiệu

Tên tài khoản

Số hiệu

Tên tài khoản

1

X

1113

Vàng, bạc, kim khí đá quý

 

Gộp vào 152, 155, 156 (nếu phân loại hàng tồn kho)
Gộp vào 2288

2

X

1123

Vàng, bạc, kim khí đá quý

 

3

 

121

Chứng khoán kinh doanh

 

Đổi tên TK

4

X

142

Chi phí trả trước ngắn hạn

242

Chi phí trả trước dài hạn

5

X

159

Các khoản dự phòng

 

 

 

X

1591

Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn

2291

Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

 

X

1592

Dự phòng phải thu khó đòi

2293

Dự phòng phải thu khó đòi

 

X

1593

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

2294

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

6

X

171

Giao dịch  mua bán lại trái phiếu của Chính phủ

 

 

 7

X

221

Đầu tư tài chính dài hạn

121

Chứng khoán kinh doanh

8

X

244

Ký quỹ, ký cược dài hạn

1386

Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược

9

X

311

Vay ngắn hạn

3411

Các khoản đi vay

10

X

315

Nợ dài hạn đến hạn trả

3412

Nợ thuê tài chính

11

X

3413

Trái phiếu phát hành

12

X

3414

Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn

3386

Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn

13

 

341

Vay và nợ thuê tài chính

 

Đổi tên TK

14

 

3338

Thuế bảo vệ mội trường và các loại thuế khác

 

Đổi tên TK

15

X

3389

Bảo hiểm thất nghiệp

3385

Bảo hiểm thất nghiệp

17

X

351

Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

3524

Dự phòng phải trả khác

18

X

521

Các khoản giàm trì doanh thu

   

19

X

5211

Chiết khấu thương mại

5111  

20

X

5212

Hàng bán bị trả lại

5111  

21

X

5213

Giảm giá hàng bán

5111  

22

X

N001

Tài sản thuê ngoài

 

 

23

X

N002

Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công

 

 

24 

X

N003

Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược

 

 

25

X

N004

Nợ khó đòi đã xử lý

 

 

26 

X

N007

Ngoại tệ các loại

 

 

 Lưu ý:

 • Thực hiện gộp và xóa tài khoản theo thứ tự đánh trên bảng.
 • Gộp tài khoản xong mới tiến hành xóa tài khoản.
 • Các tài khoản sau khi gộp cần tiến hành xóa bỏ được đánh dấu X tại cột Xóa sau khi gộp
 • Việc gộp các tài khoản ở trên mang tính chất gợi ý, tùy trường hợp đã chia tiểu khoản và hạch toán cụ thể mà tiến hành chọn tài khoản để điền tại ô Vào phát sinh của mã cho phù hợp.

Ví dụ: Với tài khoản 3111 - Vay ngắn hạn tiền mặt, theo dữ liệu đang hạch toán trước đó tôi có mở tiểu khoản là:

31111 - Vay ngắn hạn ngân hàng Vietcombank.

31112 - Vay ngắn hạn cá nhân.

Tôi muốn tách bạch các khoản này khi chuyển sang tài khoản 3411 - Các khoản đi vay, tôi sẽ làm như sau:

Bước 1: Sửa tài khoản 3411 - Các khoản đi vay thành 34111 - Vay ngân hàng Vietcombank.

Bước 2: Thêm mới tài khoản 3411 - Các khoản đi vay, chọn tài khoản mẹ là 341.

Bước 3: Mở tài khoản 34111 - Vay ngân hàng Vietcombank sửa tài khoản mẹ là tài khoản 3411.

Bước 4: Thêm mới tài khoản 34112 - Vay cá nhân, chọn tài khoản mẹ là 3411.

Bước 5: Chọn tài khoản 31111 - Vay ngắn hạn ngân hàng Vietcombank → F6 → Tại ô Vào phát sinh của mã điền tài khoản 34111 - Vay ngân hàng Vietcombank.

Bước 6: Chọn tài khoản 31112 - Vay ngắn hạn cá nhân → F6 → Tại ô Vào phát sinh của mãđiền tài khoản34112 - Vay cá nhân.

Bước 7: Chọn tài khoản 31111 - Vay ngắn hạn ngân hàng Vietcombank và 31112 - Vay ngắn hạn cá nhân → F8 → Yes.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi, chúc các bạn thành công!

Live Help - Online