3TSoft - Điều chỉnh và nộp lại báo cáo tài chính khi phát hiện sai sót

11/04/2019 |  Lượt xem: 1187
Khi phát hiện ra báo cáo tài chính các năm của doanh nghiệp bị sai sót thì kế toán phải xử lý thế nào?
Sau đây 3TSoft xin gửi đến các bạn bài viết "Điều chỉnh và nộp lại báo cáo tài chính khi phát hiện sai sót"
Nếu doanh nghiệp rà soát và phát hiện ra báo cáo tài chính của các năm bị sai sót thì được kê khai điều chỉnh bổ sung nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế

Khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau kiểm tra và thanh thì doanh nghiệp được khai, bổ sung, điều chỉnh trong báo cáo tài chính.

Căn cứ theo quy định tại Khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC và theo hướng dẫn của Công văn số 51140/CT-HTr ngày 5/8/2015 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc kê khai bổ sung hồ sơ thuế; Công văn số 18357/CT-HTr ngày 11/4/2016 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế thì việc điều chỉnh sai sót báo cáo tài chính sẽ được chia làm hai trường hợp như sau:

- Trường hợp, Báo cáo tài chính có sai sót gây ảnh hưởng đến số thuế TNDN phải nộp thì đơn vị làm hồ sơ khai bổ sung (mẫu số 01/KHBS kèm theo thông tư số 156/2013/TT-BTC) bổ sung, điều chỉnh số liệu trên Tờ khai quyết toán thuế TNDN của năm có sai sót (mẫu số 03/TNDN kèm theo thông tư số 156/2013/TT-BTC) kèm theo Báo cáo tài chính đã được bổ sung, sửa đổi. - Trường hợp, Báo cáo tài chính có sai sót nhưng không ảnh hưởng đến số thuế TNDN phải nộp thì đơn vị được phép khai bổ sung số liệu trên Báo cáo tài chính và nộp lại cho cơ quan thuế, không phải lập Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS.

Theo đó, khi phát hiện sai sót trong báo cáo tài chính của các năm trước thì doanh nghiệp thực hiện kê khai, điều chỉnh và bổ sung theo quy định của cơ quan thuế.

Trong trường hợp sự sai sót của báo cáo tài chính ảnh hưởng đến số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp thì doanh nghiệp phải kê khai, điều chỉnh bổ sung cả tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo mẫu số 03/TNDN.

Bên cạnh đó, daonh nghiệp cần có chút lưu ý như cần chuẩn bị sẵn một văn bản giải trình lý do cần nộp lại báo cáo tài chính. Có nghĩa là, doanh nghiệp thực hiện liệt kê những sai sót và các số liệu hoặc thông tin đã được điều chỉnh trên báo cáo tài hính để giải trình khi cơ quan thuế yêu cầu nhằm tránh tình trạng quên hay không đáp ứng được câu hỏi khi cơ quan Thuế cần thiết.

Nộp lại báo cáo tài chính có bị phạt không?

- TH1: Nếu không ảnh hưởng đến số thuế TNDN thì doanh nghiệp không bị phạt khi nộp lại báo cáo tài chính.
- TH2: Nếu sai sót làm ảnh hưởng đến số thuế TNDN, có sự chênh lệnh giữa số đã báo cáo và số điều chỉnh thì:
+ Nếu có số thuế TNDN nộp thừa thì doanh nghiệp được bù trừ vào những kỳ sau số thuế TNDN đã nộp thừa.
+ Nếu có số thuế TNDN nộp thiếu thì doanh nghiệp phải nộp thêm số thuế nộp thiếu, và bị tính tiền chậm nộp tính từ thời điểm phát sinh đến khi thực hiện nộp nốt số thuế phải nộp đó.

Live Help - Online