3TSoft - Các phương pháp xác định giá vốn hàng hóa

23/10/2017 |  Lượt xem: 3579

I. CÁCH KHAI BÁO TRÊN PMKT 3TSOFT

1. Khai báo phương pháp tính giá vốn hàng tồn kho

Bước 1: Vào Hệ thống. Chọn Khai báo tham số hệ thống.

Bước 2: Vào Phần I. Tích chọn Phương pháp tính giá hàng tồn kho gồm có:

- Trung bình di động

- Trung bình tháng

- Nhập trước xuất trước

(Theo lô hàng - Chi tiết thực hiện liên hệ 3TSoft)

Bước 3: Nhấn chấp nhận để lưu Phương pháp tính giá vốn vừa lựa chọn áp dụng.

2. Tính giá vốn

Bước 1: Tại giao diện chính nhấn chức năng TÍNH GIÁ VỐN.

Bước 2: Tại cửa sổ tính giá vốn:

- Điền khoảng thời gian muốn thực hiện tính giá vốn.

- Nếu muốn lựa chọn chỉ tính 1 kho hoặc 1 mã vật tư thì điền chi tiết thông tin vào ô Mã kho/ Mã vật tư. Bỏ trống có nghĩa phần mềm sẽ tính tất cả vật tư hàng hoá ở trong kho.

Bước 3: Nhấn chấp nhận để phần mềm thực hiện tính và tự động cập nhật giá xuất vào phiếu xuất vật tư hàng hoá.

II. CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ VỐN HÀNG TỒN KHO TRÊN PMKT 3TSOFT

1. Trung bình di động

- Sau mỗi lần nhập sản phẩm, vật tư hàng hóa, kế toán phải xác định lại giá trị thực tế của hàng tồn kho và giá đơn vị bình quân. Giá đơn vị bình quân được tính theo công thức:

 

 

Ví dụ:

Ngày

Tồn đầu kỳ

Nhập

Xuất

Tồn

SL

Đơn giá

Thành tiền

SL

Đơn giá

Thành tiền

SL

Đơn giá

Thành tiền

SL

Đơn giá

Thành tiền

1/1/N

2

5

10

 

 

 

 

 

 

2

5

10

12/1/N

 

 

 

3

20/3

20

 

 

 

5

6

30

15/1/N

 

 

 

 

 

 

2

X1=6

12

3

6

18

20/1/N

 

 

 

5

9.2

46

 

 

 

8

8

64

27/1/N

 

 

 

 

 

 

3

X2=8

24

5

8

40

 

Đơn giá trị xuất kho xác định như sau:

X1 = (10+20)/5 = 12

X2 = (18+46)/8 = 24

Chú ý: 

- Phương pháp trung bình di động giá xuất tại mỗi lần xuất có thể không giống nhau.

- Tính giá vốn theo phương pháp trung bình di động, trong ngày nếu xảy ra cả 2 nghiệp vụ nhập xuất vật tư thì cần phải lưu ý phải nhập liệu đúng thứ tự nhập - xuất.

2. Trung bình tháng

- Theo phương pháp này đến cuối mỗi tháng mới tính trị giá vốn của hàng xuất kho trong tháng. Giá đơn vị bình quân được tính theo công thức:

 

 

Ví dụ:

Ngày

Tồn đầu kỳ

Nhập

Xuất

Tồn

SL

Đơn giá

Thành tiền

SL

Đơn giá

Thành tiền

SL

Đơn giá

Thành tiền

SL

Đơn giá

Thành tiền

1/1/N

2

5

10

 

 

 

 

 

 

2

5

10

12/1/N

 

 

 

 

 

 

2

X1=7

14

0

 

-4

15/1/N

 

 

 

4

6

24

 

 

 

4

5

20

20/1/N

 

 

 

 

 

 

3

X2=7

21

1

 

-1

27/1/N

 

 

 

5

8.6

43

 

 

 

6

 

42

 

Đơn giá xuất kho xác định như sau:

X1 = X2 = (10+24+43)/(2+4+5) = 7

Chú ý:

- Phương pháp trung bình tháng đơn giá xuất kho của các lần xuất trong cùng 1 kỳ tính giá đều bằng nhau.

- Có thể xảy ra tình trạng giá trị tồn kho âm thời điểm.

- Phần mềm tính giá trung bình trong khoảng thời gian khách hàng khai báo khi chọn chức năng tính giá vốn. Muốn tính từng tháng thì chọn khoảng thời gian theo từng tháng.

3. Nhập trước xuất trước

- Phương pháp này áp dụng trên giả định hàng được mua trước hoặc sản xuất trước thì được xuất trước và giá trị xuất kho được tính theo giá của lô hàng nhập trước hoặc sản xuất trước và thực hiện tuần tự cho đến khi chúng được xuất ra hết

Ví dụ:

Ngày

Tồn đầu kỳ

Nhập

Xuất

Tồn

SL

Đơn giá

Thành tiền

SL

Đơn giá

Thành tiền

SL

Đơn giá

Thành tiền

SL

Đơn giá

Thành tiền

1/1/N

2

5

10

 

 

 

 

 

 

2

5

10

12/1/N

 

 

 

 

 

 

1

5

X1= 5

1

5

5

15/1/N

 

 

 

4

6

24

 

 

 

5

5.8

29

20/1/N

 

 

 

 

 

 

3

17/3

X2= 17

2

6

12

27/1/N

 

 

 

5

8.2

41

 

 

 

7

 

53

 

Giá trị xuất kho xác định như sau:

Lần xuất 12/1/N: X1 = 1*5 = 5. Tồn kho còn SL : 1, đơn giá 5

Lần xuất 20/1/N: Xuất hết phần tồn kho sau lần xuất 12/1, sau đó mới xuất đến lô hàng nhập ngày 15/1. X2 = 1*5+ 2*6 = 17

Chú ý:

- Khi muốn tính lại giá xuất theo PP nhập trước xuất trước vì phát hiện có sai sót thì phải chọn thời gian tính lại giá vốn từ thời điểm BẮT ĐẦU NHẬP LIỆU.

4. Thực tế đích danh

Doanh nghiệp tự xác định giá xuất tại mỗi lần xuất.

Muốn nhập được giá đích danh mà không bị ảnh hưởng bởi chức năng tính giá vốn của phần mềm thì thực hiện như sau:

- Đối với hóa đơn bán hàng:

Bước 1: Đặt chuột tại dòng vật tư. Nhấn F4 hiện ô để nhập giá trị Giá vốn - Tiền vốn.

Bước 2: Tại ô tham số đang để là C thì chuyển thành K.

Bước 3: Tự nhập giá trị Giá vốn/ Tiền vốn như mong muốn. Lưu phiếu.

- Đối với chứng từ phiếu xuất:

Bước 1: Nhập đích danh giá xuất tại ô Đơn giá /Thành tiền

Bước 2: Đặt chuột tại dòng vật tư. Nhấn F4. Sửa ô tham số C thành K. Lưu chứng từ.

Chú ý:

Khi thấy 1 vật tư tính không đúng giá vốn thì nên:

- Sao lưu nếu muốn có dữ liệu đối chiếu sau khi tính lại giá vốn.

- Vào sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ (sản phẩm, hàng hóa) lên 1 kho để kiểm tra không nên xem trên bảng tổng hợp nhập xuất tồn. Để kiểm tra tính trạng Nhập - Xuất sai kho.

- Chia nhỏ khoảng thời gian để tìm kiếm

- Trên phần mềm các chức năng kiểm tra Xuất âm kho trong chức năng Hệ thống => Kiểm tra dữ liệu. 

CHÚC CÁC BẠN THỰC HIỆN THÀNH CÔNG!

Live Help - Online