3Tsoft – Thời hạn nộp báo cáo tài chính

09/01/2019 |  Lượt xem: 1583

Mùa báo cáo tài chính đang đến gần, để tránh trường hợp bị xử phạt do nộp chậm báo cáo tài chính. Quý anh, chị cần nắm được thời hạn nộp báo cáo tài chính của doanh nghiệp mình.

Điều 109 Thông tư 200/2014/TT-BTC, quy định thời gian nộp báo cáo tài chính của các loại hình doanh nghiệp cụ thể như sau:

1. Đối với doanh nghiệp nhà nước

1.1 Thời hạn nộp Báo cáo tài chính quý

- Đơn vị kế toán phải nộp Báo cáo tài chính quý chậm nhất là 20 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán quý; Đối với công ty mẹ, Tổng công ty Nhà nước chậm nhất là 45 ngày

- Đơn vị kế toán trực thuộc doanh nghiệp, Tổng công ty Nhà nước nộp Báo cáo tài chính quý cho công ty mẹ, Tổng công ty theo thời hạn do công ty mẹ, Tổng công ty quy định

1.2 Thời hạn nộp Báo cáo tài chính năm

- Đơn vị kế toán phải nộp Báo cáo tài chính năm chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm; Đối với công ty mẹ, Tổng công ty nhà nước chậm nhất là 90 ngày

- Đơn vị kế toán trực thuộc Tổng công ty nhà nước nộp Báo cáo tài chính năm cho công ty mẹ, Tổng công ty theo thời hạn do công ty mẹ, Tổng công ty quy định

2. Đối với các loại doanh nghiệp khác

- Đơn vị kế toán là doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh phải nộp Báo cáo tài chính năm chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm; đối với các đơn vị kế toán khác, thời hạn nộp Báo cáo tài chính năm chậm nhất là 90 ngày

 - Đơn vị kế toán trực thuộc nộp Báo cáo tài chính năm cho đơn vị kế toán cấp trên theo thời hạn do đơn vị kế toán cấp trên quy định

Chúc quý anh, chị một mùa báo cáo thành công!

Live Help - Online