Báo giá phần mềm kế toán 3TSoft

Lưu ý: Áp dụng cho khu vực chưa có đại lý độc quyền.

Đơn vị tính: VNĐ

1. Tiếng Việt

Tên dịch vụĐơn giáGhi chú
V01 - Đào tạo tại đơn vị 1.000.000 01 ngày
- Cán bộ đào tạo của EZSOFT sẽ xuống làm việc trực tiếp tại đơn vị theo yêu cầu.
- Chí phí trên chưa tính phí đi lại + ăn ở.
V02 - Đào tạo tại EZSOFT 500.000 01 ngày

Đào tạo tại văn phòng EZSOFT.

V03 - Đào tạo online 200.000 02 giờ
Đào tạo qua mạng Internet.
KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP . .
 
V04 - Bản quyền 1.200.000 01 bản quyền
Cài đặt + Triển khai online 2h cho doanh nghiệp.
V05 - Bảo hành tư vấn hỗ trợ 1.200.000 01 năm
- Bảo hành, tư vấn và hỗ trợ sử dụng được thực hiện từ xa qua: chat, diễn đàn, điện thoại, TeamViewer hoặc tại văn phòng của EZSOFT.
- Tặng thêm 03 tháng với hợp đồng hỗ trợ 02 năm.
- Tặng thêm 06 tháng với hợp đồng hỗ trợ 03 năm.
V06 - Bản quyền+Bảo hành tư vấn hỗ trợ 2.000.000 01 gói

- Cài đặt + Triển khai online 2h cho doanh nghiệp.

- Bảo hành, tư vấn và hỗ trợ sử dụng 01 năm, được thực hiện từ xa qua: chat, diễn đàn, điện thoại, TeamViewer hoặc tại văn phòng của EZSOFT.

- Tặng thêm 03 tháng với hợp đồng hỗ trợ 02 năm.
- Tặng thêm 06 tháng với hợp đồng hỗ trợ 03 năm.
CÁ NHÂN, ĐƠN VỊ DỊCH VỤ KẾ TOÁN . .
 
V07 - Bản quyền 2.000.000 01 gói
- Được đăng ký bản quyền 4 công ty.
- Đối với công ty thứ 5 trở đi: 500.000 VNĐ/01 bản quyền.
- Cài đặt + Triển khai online 2h cho cá nhân, công ty làm dịch vụ kế toán.
V08 - Bảo hành tư vấn hỗ trợ 1.200.000 01 năm
- Được đăng ký hỗ trợ 4 công ty.
- Đối với công ty thứ 5 trở đi: 300.000 VNĐ/01 công ty.
- Bảo hành, tư vấn và hỗ trợ sử dụng 01 năm, được thực hiện từ xa qua: chat, diễn đàn, điện thoại, TeamViewer hoặc tại văn phòng của EZSOFT.
- Tặng thêm 03 tháng với hợp đồng hỗ trợ 02 năm.
- Tặng thêm 06 tháng với hợp đồng hỗ trợ 03 năm.
V09 - Bản quyền+Bảo hành tư vấn hỗ trợ 2.800.000 01 gói
- Được đăng ký bản quyền và hỗ trợ 4 công ty.
- Đối với công ty thứ 5 trở đi: 700.000 VNĐ/01 công ty.
- Bảo hành, tư vấn và hỗ trợ sử dụng 01 năm, được thực hiện từ xa qua: chat, diễn đàn, điện thoại, TeamViewer hoặc tại văn phòng của EZSOFT.
- Tặng thêm 03 tháng với hợp đồng hỗ trợ 02 năm.
- Tặng thêm 06 tháng với hợp đồng hỗ trợ 03 năm.

2. Song ngữ

Tên dịch vụĐơn giáGhi chú
S01 - Bản quyền Liên hệ 01 bản quyền
Cài đặt + Triển khai online 2h cho doanh nghiệp.
S02 - Bảo hành tư vấn hỗ trợ 3.000.000 01 năm
- Bảo hành, tư vấn và hỗ trợ sử dụng được thực hiện từ xa qua: chat, diễn đàn, điện thoại, TeamViewer hoặc tại văn phòng của EZSOFT.
- Tặng thêm 03 tháng hỗ trợ với hợp đồng 02 năm.
- Tặng thêm 06 tháng hỗ trợ với hợp đồng 03 năm.
S03 - Đào tạo tại đơn vị 2.000.000 01 ngày
- Cán bộ đào tạo của EZSOFT sẽ xuống làm việc trực tiếp tại đơn vị theo yêu cầu.
- Chí phí trên chưa tính phí đi lại + ăn ở.
S04 - Đào tạo tại EZSOFT 1.000.000 01 ngày

Đào tạo tại văn phòng EZSOFT.

S05 - Đào tạo online 400.000 02 giờ

Đào tạo qua mạng Internet.

3. Khác

Tên dịch vụĐơn giáGhi chú
K01 - Chuyển đổi dữ liệu giữa QĐ 15 và QĐ 48 (hoặc sang TT 200) 500.000 01 dữ liệu
Chuyển dữ liệu của phần mềm kế toán 3TSoft từ QĐ 15 sang QĐ 48 và ngược lại (Hoặc từ QĐ 15 sang TT 200). Thời gian hoàn thành 02 ngày kể từ khi nhận được file sao lưu dữ liệu (*.bak).
K02 - Reset lại mật khẩu ADMIN 200.000 01 lần

Xóa mật khẩu ADMIN.

K03 - Lưu trữ Cơ sở dữ liệu 3.000.000 01 dữ liệu/01 năm

- Đưa dữ liệu lên máy chủ, truy cập vào dữ liệu tại bất kỳ địa điểm nào có internet.
- Dung lượng ổ cứng: 2.000 MB và 01 tài khoản FTP.
- Khách hàng chủ động sao lưu và copy dữ liệu.
- 500.000 VNĐ/01 cơ sở dữ liệu thứ 2.

K04 - Chỉnh sửa chứng từ, mẫu in hóa đơn 500.000 01 chứng từ
Chỉnh sửa các mẫu hiện có trong phần mềm cài đặt, nhưng không thêm các trường thông tin chưa có trong phần mềm từ bản cài đặt. Việc trao đổi trong quá trình chỉnh sửa và bàn giao kết quả được thực hiện từ xa qua: chat, email, điện thoại, fax, TeamViewer...
K05 - Cấp lại file bản quyền 200.000 01 lần

Cấp lại file bản quyền hoặc thay đổi thông tin bản quyền của đơn vị sử dụng.

K06 - Ghép Cơ sở dữ liệu có chung Mã dữ liệu 500.000 02 dữ liệu
- Ghép 02 Cơ sở dữ liệu phần mềm kế toán 3TSoft có chung Mã dữ liệu thành một Cơ sở dữ liệu duy nhất. Hoàn thành sau 02 ngày kể từ khi nhận được file sao lưu dữ liệu (*.bak).
- Thêm 200.000/01 Cơ sở dữ liệu tiếp theo.
K07 - Cài đặt 3TSoft online trên Internet 200.000 01 gói

- Kết nối máy trạm vào máy chủ không dùng chung mạng lan, (chỉ cần có internet).
- 1 máy chủ + 3 máy lẻ, 50.000 VNĐ/01 máy lẻ tiếp theo.

K08 - Chuyển dữ liệu phần mềm khác vào phần mềm 3TSoft Khảo sát 01 dữ liệu
Chuyển đổi dữ liệu từ phần mềm kế toán khác vào phần mềm kế toán 3TSoft.
K09 - Dịch vụ khác Khảo sát Khảo sát

Các dịch vụ không có ở trên.